Occlutech offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av svenska depåbevis på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Occlutech Holding AG[1] (“Occlutech” eller “Bolaget”), en ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva hjärtimplantat, för behandling av medfödda hjärtfel, förebyggande av stroke och behandling av hjärtsvikt, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av svenska depåbevis (”Depåbevis”) till allmänheten i Sverige och till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt (”Erbjudandet”) och att notera Depåbevisen på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Premier Growth Market och har uppgett att Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna Bolagets ansökan om notering av Bolagets Depåbevis, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Occlutech står inför nästa steg i Bolagets expansion och har som mål att öka takten i kommersialiseringen av Bolagets innovativa produktportfölj och att etablera Bolaget på marknaden i USA. Bolagets styrelse och ledning fokuserar på att genomföra Occlutechs långsiktiga strategi, vilken innebär att fortsätta driva försäljning och ta marknadsandelar för Bolagets nuvarande produkter, ASD och PFO-ockluderare, inom existerande marknader, expandera i nya marknader med nuvarande produktportfölj, framförallt i USA och Kina, samt att driva global försäljning av Bolagets Atrial Flow Regulator (”AFR”) för behandling av hjärtsvikt. Bolaget har inlett den regulatoriska processen i USA för PFO-ockluderare och AFR-implantat med målet att få ett marknadsgodkännande 2026. Genomförandet av Occlutechs tillväxtstrategi och kommersialisering i USA kräver betydande investeringar, varför Occlutechs styrelse har beslutat att stärka Bolagets finansiella ställning för att genomföra de kliniska studierna i USA enligt plan samt för att kommersiellt etablera en position på marknaden i USA.

Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Premier Growth Market och har uppgett att Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna Bolagets ansökan om notering av Bolagets Depåbevis, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Sabine Bois, VD för Occlutech:
“Occlutech grundades 2003 och är en ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva hjärtimplantat, med en dokumenterad historik av intäktstillväxt, kommersialisering av 10 produkter och försäljning i cirka 85 länder. Vi adresserar två globala marknader: implantat för strukturella hjärtfel som uppskattas till cirka 380 MEUR och förväntas växa med cirka 15 procent per år, och hjärtsvikt där vårt AFR-implantat är utformad som en potentiell behandling för hjärtsviktspatienter, ett växande segment med ouppfyllda medicinska behov och en nuvarande total marknadspotential på cirka 3,9 MDEUR. Konkurrensfördelen med AFR för hjärtsvikt är att den är baserad på samma teknologiplattform som ockluderarna, som används av ett omfattande internationellt nätverk av läkare sedan 2007 och som säljs via vårt breda existerande försäljningsnät.

Vi bedömer att en notering av Bolaget innebär att vi stärker möjligheterna att genomföra vår strategi att öka marknadsandelarna på nuvarande marknader, att ta tillvara marknadsmöjligheterna i USA, som uppskattas stå för cirka 30 procent av den globala marknaden för strukturella hjärtockluderare, att expandera till Kina och att driva AFR-försäljningen i EU och USA genom att bygga upp segmentet för interatriella shuntimplantat för hjärtsvikt.”

Marianne Dicander Alexandersson, Styrelseordförande i Occlutech:
“Occlutech har en skicklig och erfaren ledningsgrupp med en dokumenterad och imponerande förmåga att leverera enligt vår strategi. Med ett produktutbud som möjliggör behandling av allvarliga hjärtsjukdomar är jag stolt över vad Bolaget har åstadkommit och entusiastisk över dess framtidsutsikter. Jag är övertygad om att Occlutech är starkt positionerat för att tillvarata sina spännande tillväxtmöjligheter, inklusive att lansera AFR-implantatet för hjärtsvikt globalt, utveckla den betydande möjligheten i USA och expandera till Kina.”

Erbjudandet i korthet
Ett (1) Depåbevis representerar en (1) underliggande aktie i Bolaget.[2] Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade Depåbevis, som förväntas tillföra Occlutech en bruttolikvid om cirka 965 MSEK (95 MEUR) före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet.

Depåbevisen kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Fjärde AP-fonden och SEB Investment Management har, med föremål for vissa villkor och till samma pris som andra investerare, åtagit sig att teckna Depåbevis i Erbjudandet för ett belopp om 400 MSEK (39 MEUR), motsvarande ett totalt värde på Bolagets Depåbevis och dess underliggande aktier om cirka 2,9 MDSEK (285 MEUR).

I samband med Erbjudandet förväntas Bolagets styrelseledamöter och ledningsgrupp, liksom den största aktieägaren, att ingå i sedvanliga lock-up-åtaganden om 360 dagar, och Bolaget och vissa andra aktieägare förväntas ingå i sedvanliga lock-up-åtaganden om 180 dagar.

Erbjudandet förväntas att genomföras under tredje kvartalet 2021 förutsatt att relevanta godkännanden från Nasdaq Stockholm AB erhålls samt med förbehåll för rådande aktiemarknadsförhållanden.

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet kommer att finnas tillgängligt i prospektet som förväntas att publiceras av Bolaget i samband med Erbjudandet. Förutsatt att prospektet publiceras kommer det att finnas tillgängligt på Occlutechs hemsida www.occlutech.com.

Om Occlutech
Occlutech är en ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva hjärtimplantat, med en mission att förbättra livskvaliteten för personer med hjärtsjukdomar. Visionen är att bli en global ledande specialiserad leverantör av hjärtimplantat för behandling av medfödda hjärtfel, förebyggande av stroke och behandling av hjärtsvikt. Sedan 2003 har Occlutech utvecklat, tillverkat och kommersialiserat ockluderare och interatriella shuntimplantat. Occlutech har en bred och dokumenterad produktportfölj baserad på egenutvecklad teknologi och mer än 200 patent med över 134 000 sålda implantat.

Bolaget marknadsför och säljer sina strukturella hjärt- och interatriella shuntimplantat till sjukhus och kliniker i cirka 85 länder, genom egen försäljningsorganisation som säljer direkt till kunderna, och genom sitt internationella nätverk av distributörer. Occlutech har cirka 250 anställda och har tillverknings- och FoU-anläggningar i Jena, Tyskland och Istanbul, Turkiet, med ett globalt service- och distributionsnav i Helsingborg, Sverige.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • En ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva implantat för strukturella hjärtsjukdomar.
 • Stor och attraktiv global marknad med tvåsiffrig tillväxt.
 • Egenutvecklad och patenterad teknologiplattform som bygger på omfattande intern expertis.
 • Dokumenterad produktportfölj med säkra och lättanvända produkter som tillgodoser ouppfyllda medicinska behov.
 • Internationell kommersiell närvaro genom en kombination av egen direktförsäljning och distributörer.
 • Erfaren ledningsgrupp och styrelse med dokumenterad erfarenhet av kommersialisering.
 • Attraktiv finansiell profil som kännetecknas av tillväxt och robust underliggande lönsamhet.

En ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva implantat för strukturella hjärtsjukdomar
Occlutech är en kommersiell leverantör av minimalt invasiva implantat för strukturella hjärtsjukdomar och en av ledarna på Bolagets marknader.[3] Occlutech har haft dokumenterad framgång på marknaden sedan Bolaget fick sin första CE-märkta produkt 2007. Sedan dess har Occlutech, baserat på Bolagets egenutvecklade teknologiplattform, kommersialiserat 10 produkter och sålt över 134 000 implantat. Occlutech har en väletablerad verksamhet med produktions- och FoU-anläggningar i Jena, Tyskland och Istanbul, Turkiet, samtidigt som Bolaget driver sitt globala service- och distributionsnav och sin globala finansfunktion från Helsingborg, Sverige.

Stor och attraktiv global marknad med tvåsiffrig tillväxt
Occlutech inriktar sig på stora medicinska behov inom tre terapeutiska områden: i) medfödda hjärtfel (”CHD”), ii) förebyggande av stroke, och iii) hjärtsvikt. Marknaden för implantat för strukturella hjärtfel (CHD och förebyggande av stroke) beräknas uppgå till cirka 380 MEUR år 2021 och förväntas växa till cirka 760 MEUR år 2026, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR, Compound Annual Growth Rate) på cirka 15 procent under perioden. Dessutom har Occlutech utnyttjat sin egenutvecklade teknologiplattform för att utöka sitt produktutbud utanför den traditionella marknaden för strukturella hjärtfel. Bolaget fick under 2019 CE-märkning för sitt nya AFR-implantat, som adresserar ouppfyllda medicinska behov hos patienter som lider av hjärtsvikt. Marknadspotentialen för interatriella shuntimplantat i Europa-5 och USA beräknas uppgå till 3,9 MDEUR år 2021 och förväntas växa till 4,6 MDEUR år 2026.

Egenutvecklad och patenterad teknologiplattform som bygger på omfattande intern expertis
Occlutechs historiskt starka fokus på forskning och utveckling, vilket är kärnan i Bolagets verksamhet, har kontinuerligt utvecklats sedan Bolaget grundades år 2003 och har resulterat i en konkurrenskraftig internationell patentportfölj som omfattar över 200 patent. Dessa patent, i kombination med Bolagets unika kunskap om minimalt invasiva hjärtimplantat, utgör den egenutvecklade teknologiplattform, som Bolagets ledning ser som Occlutechs viktigaste konkurrensfördel. Occlutech har utvecklat expertis inom flätning av nitinol och inom utformning av leveranssystem för införande via kateter som möjliggör enkel och exakt implantation av Bolagets implantat samtidigt som läkaren har möjlighet att ta ut eller omplacera implantatet under ingreppet.

Dokumenterad produktportfölj med säkra och lättanvända produkter som tillgodoser ouppfyllda medicinska behov
Occlutech fick CE-märkning för sin första ockluderare år 2007 och har sedan myndighetsgodkännandet sålt över 134 000 implantat i cirka 85 länder, vilket ledningen anser är ett starkt bevis på konkurrenskraften hos de högkvalitativa och innovativa produkter som Bolaget erbjuder. Prestandan eller effektiviteten hos Bolagets produkter har dokumenterats i mer än 80 studier och kliniska publikationer. Produktportföljen stöds av starka kliniska data från totalt 10 genomförda kliniska studier och mer än 4 700 patienter som följts upp.

Internationell kommersiell närvaro genom en kombination av egen direktförsäljning och distributörer
Occlutech säljer sina produkter på cirka 85 marknader genom en kombination av direktförsäljning och distributörer. Ledningen anser att denna effektiva go-to-market-strategi är en av de viktigaste faktorerna för Occlutechs tillväxt och kommersialiseringen av Bolagets produkter. Bolaget har etablerat ett helägt dotterbolag med kontor i USA för att förbereda den kommersiella lanseringen av ASD-ockluderare och AFR-implantat för pulmonell arteriell hypertoni (”PAH”) under 2022 och som leveransnav för de kliniska studierna. Utöver den egna säljkåren använder Bolaget ett omfattande distributörsnätverk som täcker cirka 65 länder.

Erfaren ledningsgrupp och styrelse med dokumenterad erfarenhet av kommersialisering
Occlutechs ledningsgrupp består av personer med stor erfarenhet inom medicinteknikindustrin. Ledningsgruppen har förmågan att genomföra Occlutechs tillväxtstrategi och driva Bolagets kommersialiseringsplan vidare för att bibehålla och vidareutveckla Bolagets globala ledande position. Ledningsgruppen stöds av en kunnig och engagerad styrelse. Styrelseledamöterna har lång erfarenhet från Life Sciences-sektorn, bland annat från företag som Boston Scientific, Camurus AB, Linc AB, Medivir AB, Medtronic, Mölnlycke Healthcare AB, Recipharm AB och Volcano Corporation.

Attraktiv finansiell profil som kännetecknas av tillväxt och robust underliggande lönsamhet
Occlutech har en etablerad historia av stark organisk nettoomsättningstillväxt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 18 procent mellan 2015 och 2019. Occlutechs nettoomsättningstillväxt har drivits av ett ökande antal sålda implantat, som ett resultat av Occlutechs förmåga att vinna marknadsandelar genom Bolagets högkvalitativa produktutbud och effektiva försäljningsarbete. Occlutech visar höga och stabila bruttomarginaler på cirka 75 procent, vilket förklaras av Bolagets direktförsäljningsmodell med hög marginal. Den underliggande lönsamheten utgör en stabil grund för ökad vinst i takt med att volymerna ökar.
En utförlig beskrivning av Occlutechs viktigaste styrkor kommer att ingå i det prospekt som förväntas publiceras av Bolaget.

Finansiell översikt

Tolv månader, 30 juni Sex månader, 30 juni Helår, 31 december
(MEUR) 2021 2021 2020 2020 2019 2018
Nettoomsättning 28,5 14,6 12,8 26,7 30,9 26,4
Nettoomsättning tillväxt, % 14,1%* -13,5%* 16,8%*
Bruttovinst 20,9 10,5 9,7 20,1 23,0 20,5
Bruttomarginal, % 73,3% 71,8% 75,6% 75,2% 74,6% 77,7%
Justerad EBIT** -4,9 -1,9 -2,4 -5,4 0,3 3,2
Justerad EBIT marginal, % -17,2% -13,1% -18,9% -20,2% 0,9% 11,9%

*Tillväxt period över period
**Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster (kostnader för noteringen)

En utförlig beskrivning av Occlutechs historiska finansiella information kommer att finnas i det prospekt som förväntas publiceras inom de kommande veckorna.

Bolagets finansiella utveckling under årets sex första månader, 30 juni 2021
Covid-19 pandemin har haft en negativ inverkan på Bolagets omsättning under 2020 och under det första kvartalet 2021. Distributörerna har under pandemin varit försiktiga med att hålla implantat på lager. Under andra kvartalet 2021 började distributörsmarknaderna gradvis att återgå till tidigare inköpsmönster, allteftersom slutkunder såsom sjukhus steg för steg började öppna för inbokade operationer. Därmed blev det andra kvartalet 2021 det starkaste kvartalet sett till omsättningstillväxt sedan utbrottet av Covid-19 pandemin med en omsättningstillväxt om 66,1 procent jämfört med det andra kvartalet 2020.

De första sex månaderna under 2021 visade en stark omsättningstillväxt om 14 procent, jämfört med motsvarande period under 2020, samt en förbättring av justerad EBIT. Den starka omsättningstillväxten i perioden drevs framförallt av stark tvåsiffrig tillväxt i Europa och USA om 22 procent respektive 69 procent.

 • Bruttovinsten ökade med 8,4 procent till 10,5 MEUR (9,7 MEUR), motsvarande en bruttomarginal om 71,8 procent (75,6 procent). Bruttovinsten påverkades negativt av engångsposter hänförliga till nedskrivning av lager och en distributörsorder under genomsnittlig nivå, uppgående till 0,4 MEUR. Justerat för engångsposter ökade bruttovinsten med 13 procent och bruttomarginalen uppgick till 74,8 procent.
 • Justerad EBIT förbättrades med 0,5 MEUR, eller 20,7 procent, till -1,9 MEUR (-2,4 MEUR), motsvarande en justerad EBIT marginal om -13,1 procent (-18,9 procent).

Finansiella mål och utdelningspolicy
Styrelsen för Occlutech har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

 • Tillväxtmål: Occlutechs mål är att öka nettoomsättningen organiskt med cirka 15 procent per år.
 • Lönsamhetsmål: Lönsamhetsmålet är att upprätthålla en bruttomarginal på minst 75 procent.
 • Utdelningspolicy: Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna förrän Bolaget genererar en långsiktigt hållbar lönsamhet. Eventuella framtida utdelningar och storleken på dessa kommer att fastställas utifrån Bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov, med beaktande av nuvarande mål och strategier.

Occlutechs finansiella mål som beskrivits ovan utgör framåtblickande information. De finansiella målen är baserade på en rad estimat och antaganden hänförliga till bland annat utvecklingen inom den bransch där Occlutech är verksamt, Bolagets verksamhet, resultatet av verksamheten samt den finansiella ställningen, vilket är föremål för risker och osäkerheter. De huvudsakliga antaganden som underbygger de finansiella målen som beskrivits ovan kommer att beskrivas ytterligare i det prospekt som förväntas publiceras av Occlutech.

Rådgivare
Carnegie agerar som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Bryan, Garnier & Co. agerar som Joint Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Occlutech när det gäller svensk, schweizisk och amerikansk rätt. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Carnegie och Bryan, Garnier & Co. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabine Bois
Verkställande direktör 
Email: sabine.bois@occlutech.com
Telefon: +49 160 90792130

Lars Wadell
CFO
Email: lars.wadell@occlutech.com
Telefon: +46 763 20 04 34

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Occlutech Holding AG i någon jurisdiktion, varken från Occlutech Holding AG eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner. Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets värdepapper lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana värdepapper är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana värdepapper till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Occlutech Holding AGs värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Occlutech Holding AGs värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Occlutech Holding AGs värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Occlutech Holding AGs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Occlutech Holding AGs värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Occlutech Holding AG är ett schweiziskt aktiebolag (limited liability company).
[2] Occlutech Holding AG har ett aktieslag.
[3] Occlutech är den tredje största aktören globalt sett, mätt som marknadsandel (5-10 procent), på marknaden för strukturella hjärtimplantat. Källa: Marknadsundersökning från maj 2021, genomförd av Roland Berger på uppdrag av Bolaget.

Disclaimer

Informationen på denna del av Occlutech Holding AGs (“Bolaget“) webbplats avser ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet att teckna svenska depåbevis (“SDRs“) i Bolaget i samband med notering av Bolagets SDRs på Nasdaq First North Premier Growth Market. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (“USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, SDRs eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. SDRs i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva SDRs. Bolaget åtar sig inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka “Bekräftas” bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. (a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. (b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.