Occlutech har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 450 MSEK i syfte att finansiera tillväxt

Occlutech Holding AG ("Occlutech" eller "Bolaget"), en ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva strukturella hjärtimplantat, för behandling av medfödda hjärtfel, förebyggande av stroke och behandling av hjärtsvikt, har genomfört en riktad nyemission ("Nyemissionen") om 450 MSEK före transaktionskostnader, till Fjärde AP-fonden, Carnegie Private Banking och ett antal ytterligare investerare. Nyemissionen syftar till att finansiera Occlutechs betydande tillväxtmöjligheter på den amerikanska marknaden, finansiera Occlutechs övriga tillväxt samt återbetala lån som förfaller.

Occlutech har genomfört en riktad nyemission motsvarande 450 MSEK före transaktionskostnader i syfte att finansiera bolagets tillväxtambitioner. Nyemissionen erhöll stort intresse och leddes av Fjärde AP-fonden och Carnegie Private Banking.

Occlutech säljer sina produkter i över 85 länder, där den europeiska marknaden dominerar med stark marknadsandel. Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi, såväl på befintliga marknader, som via ytterligare global expansion. I synnerhet förväntas den amerikanska marknaden kunna generera betydande tillväxtmöjligheter för Occlutechs produkter och bedöms därför vara en framtida nyckelmarknad.

Tidigare i år startade Occlutech ett dotterbolag i USA med fokus på kliniska prövningar för regulatoriska godkännande, logistik och support för distribution. Bolaget fick också ett villkorat godkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för så kallade IDE-ansökningar avseende genomförande av en pivotal klinisk Patent Foramen Ovale (PFO) studie för Occlutechs PFO Occluder samt en pivotal klinisk studie avseende Occlutechs Atrial Flow Regulator (AFR) för hjärtsvikt. Bolaget bedömer att FDA godkänner ovannämnda produkter för den amerikanska marknaden under 2026.

"Occlutechs försäljning fortsätter att utvecklas med gott momentum, vilket bekräftar produkternas kvalité och konkurrenskraft. Den amerikanska marknaden representerar en betydande tillväxtpotential för Occlutech. Den riktade nyemissionen stärker bolagets finansiella förmåga och gör det möjligt för Occlutech att fortsätta med kliniska studier för regulatoriska godkännanden i USA för både AFR-implantat för hjärtsvikt och PFO Occluder för strokeprevention", säger Sabine Bois, VD för Occlutech.

"Occlutechs styrelse välkomnar Fjärde AP-fonden och Carnegie Private Banking, tillsammans med andra investerare som nya aktieägare i Occlutech. Den framgångsrika riktade nyemissionen om 450 MSEK, före transaktionskostnader, bekräftar förtroendet för Occlutechs produkter och marknadspotential, med målet att generera långsiktigt värdeskapande för både samhälle och aktieägare", säger Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande för Occlutech.

Enligt en marknadsundersökning, av konsultföretaget Roland Berger, har den växande marknaden för interatriella shuntimplantat, såsom Occlutechs Atrial Flow Regulator för hjärtsvikt, en uppskattad marknadspotential på cirka 3,9 miljarder euro 2021 i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien). Studien visar också att den globala adresserbara marknaden inom strukturella hjärtsjukdomar uppskattas till cirka 350 – 400 miljoner euro 2021 och förväntas växa med cirka tio procent årligen under de kommande fem åren. Ökat antal födslar och ökad behandlingsacceptans driver efterfrågan på implantat för strukturella hjärtfel medan åldrande befolkningar samt livsstilssjukdomar, såsom diabetes och övervikt, ökar förekomsten av hjärtsvikt.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade finansiell rådgivare till Occlutech. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Occlutech när det gäller svensk och schweizisk rätt.